Privacyreglement ArbiCare

1. ArbiCare werkt volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Uitgangspunt inzake privacy is dat de van cliënten verkregen informatie van welke aard dan ook door ArbiCare vertrouwelijk wordt behandeld. ArbiCare verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever (bijvoorbeeld arbodiensten, werkgever) bij aanvang van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring. Ook worden gegevens verwerkt die tijdens gesprekken met betrokkene naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn in het kader van het streven naar herstel van (arbeids-)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen van de cliënten en zijn eventueel arbeidsmarktvoorkeuren. ArbiCare heeft voornoemde gegevensverwerking conform de eisen van de wet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze vermelding is openbaar en is te bekijken op www.cbpweb.nl, de internetsite van CBP.

3. ArbiCare zal vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals rapportages, verslaglegging ed.


4. Cliënten van ArbiCare hebben het recht om de persoonsgegevens die ArbiCare bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.

5. Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de begeleiding en de inzet van producten Persoonsgegevens zijn voor andere werknemers van ArbiCare toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is voor een normale bedrijfsvoering. De werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten hebben ten aanzien van deze gegevens een geheimhoudingsverplichting om onnodige verspreiding van deze gegevens tegen te gaan. Dit betekent onder meer dat persoonsgegevens, anders dan aan opdrachtgevers, niet (in kopie dan wel anderszins) aan derden worden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk door de cliënten toestemming is gegeven of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

6. Cliënten van ArbiCare hebben het recht om persoonsgegevens bij ArbiCare aan te vullen. De cliënt dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.

7. Cliënten van ArbiCare kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend te zijn of in strijd met de wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer door ArbiCare wordt aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.

8. Gegevens worden uit het systeem van ArbiCare vernietigd direct nadat een traject/ de inzet van onze professional is afgesloten.


9. ArbiCare zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd zodat vanuit buitenaf geen inzage verkregen kan worden.  Digitale gegevens zijn beveiligd door middel van wachtwoorden die regelmatig worden gewijzigd en/of een authentificatieAgnes Lammers
Directeur ArbiCare

mei 2018
ArbiCare
Onderdeel van ARBITREA
Specialist bij Vitaliteit en Verzuim
© ArbiCare 2022. All Rights Reserved.